Address:
Rose Park, Utah Skatepark
1426 N 1200 W
Salt Lake City, UT 84116