Address:
Kanab Skatepark, Utah
Main Street and W 450 N St.
Kanab, UT 84741